АКПА: Мониторинг ГРЕКО важан за првосуђе

Група држава против корупције (ГРЕКО) је у свом новом евалуационом извештају велику важност дала питању рада правосдних савета у погледу предлагања кандидата за судије и тужиоце и њиховом вредновању рада, као и будуће улоге Правосудне академије.

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) сматра да је важно и добро што постоји такав мониторинг јер је изградња ефикасних механизама у правосуђу кључна компонента не само у борби против корупције, већ у заштити свих права грађана и владавини демократије. Управо из тих разлога АКПА је заговарала стандардизовање процеса селекције и обуке нових правосудних функционера кроз увођење Правосудне академије као уставне категорије.

АКПА се слаже са оценом ГРЕКО која сматра да ће избор судија у будућности зависити од модела селекције полазника Правосудне академије и могућих утицаја на овај процес. Управо је зато важно обезбедити независност Правосудне академије, тако што би процес одабира кандидата био сасвим транспарентан и у њега укључени чланови правосудних савета.

Међутим, АКПА изражава бојазан да препоруке ГРЕКО у погледу критеријума избора судија и тужилаца неће бити у потпуности испуњене ни након измене Устава, јер предложени Уставни закон предвиђа одлагање ступања на снагу књучних одредби о Правосудној академији за период од пет година након уставне измене. Уколико такво решење не буде измењено у Народној скупштини, онда је од великог значаја правно уређивање прелазног периода и свих решења која буде садржао Уставни закон, као и правосудни закони чије су измене у току, јер ће они дати одговор на питање у којој мери ће прокламамована независност правосуђа моћи да се заиста оствари.

Поред тога, извештај ГРЕКО се бави низом конкретних решења, као што су правилници правносудних савета и вредновањем рада судија и тужилаца, из чега јасно произлази порука да се у борби против корупције не смемо задржати на начелима, већ их детаљно разрадити у подзаконским актима и тако их приближити пракси.