О академији

О академији

Правосудна академија
О Академији Правосудна Академија основана је као установа која обавља делатности ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом о Правосудној академији, а од значаја за правосудни систем Републике Србије. Основни циљ је обезбеђивање професионалног, независног, непристрасног и ефикасног обављања судијске и тужилачке функције и ефикасно обављање послова судског и тужилачког особља, а у складу са Уставом републике Србије и међународним документима како Уједињених нација тако и Савета Европе. Законом о Правосудној академији додатно се унапређују успостављени објективни и мерљиви критеријуми приликом избора и напредовања у правосуђу.
Опширније
Почетна обука правосудне академије

Почетна обука правосудне академије

Правосудна академија
ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА СУДИЈЕ И ЗАМЕНИКЕ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Почетна обука Правосудне академије одвија се по програму почетне обуке на који су сагласност дали Високи савет судства и Државно веће тужилаца и траје 30 месеци. Програм почетне обуке заснована је на следећим областима: 1. парнични поступак,2. ванпарнична и извршна материја, 3. кривично право, 4. прекршајна материја – материјално право, 5. прекршајна материја процесно право, 6. професионална знања и вештине, право ЕУ, међународни стандарди. У оквиру сваке области, програмом почетне обуке, детаљно је предвиђен временски оквир као и институти који ће бити предмет обуке која се спроводи уз надзор и рад са менторима ( судијама Основног и Вишег суда, Прекршајног суда и заменицима јавних тужилаца са дугогодишњим искуством и завршеном обуком за менторе полазника почетне обуке) који оцењује рад корисника…
Опширније

Пријемни испит

Правосудна академија
Сваке године Високи савет судства и Државно веће тужилаца одређују број кандидата које Правосудна академија треба да обучи за судијску/тужилачку функцију кроз програм почетне обуке. Конкурс за пријемни испит за полазника почетне обуке Правосудне академије објављује се у службеног гласнику и једним високотиражним новинама, као и на интернет страници Правосудне академије. Пријемни испит састоји се од писменог дела, усменог дела и теста личности. Писмени тест спроводи под шифрама кандидата који су приступили на исти, а питања на тесту су из области кривичног права ( процесног и материјалног), грађанског права, прекршајног права, из области поступања јавног тужиоца и опште друштвене и правне културе. Овирне области из којих произлазе појединачна питања објављене су на интернет страници Правосудне академије. Питања се формирају према тежини из базе података и сервер их сврстава у пет…
Опширније