Наши циљеви

I ПРОМОВИСАЊЕ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА

II ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ

Повећања ефикасности правосуђа:

  • унапређење правосудних законодавних оквира

  • успостављање јасних, мерљивих и објективних критеријума за избор носилаца правосудних функција и њихово напредовање

  • унапређења стручности носилаца правосудних функција

  • повећања поверења јавности у правосуђе