АКПА тражио од ВСС измену правилника о оцењивању судија

Алумни клуб Правосудне академије упутио је Високом савету судства иницијативу за измену Правилника о критеријумима, мерилима, ппоступку и органима за вредновање рада судија и председника судова. Текст иницијатива објављујемо у целости.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ

ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА, МЕРИЛИМА, ПОСТУПКУ

И ОРГАНИМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РАДА СУДИЈА И ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА

(Служени гласник РС81/2014, 142/2014, 41/2015 и 7/2016)

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) предлаже да сеПравилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова измени и допуни, тако што ће се:

Члану 3 додати одредба које гласи:

За време ратног и ванредног стања и за време ванредне ситуације не врши се вредновање рада судија и председника судова, осим уколико Високи савет судства одлучи другачије.”

Члану 17 додати одредбе које гласе:

Ако последњи дан рока из члана 15 и 16 овог Правилника пада на државни празник или у недељу или у неки други дан када суд не ради, рок истиче протеком првог наредног радног дана.

Рокови из члана 15 и 16 престају да теку за време оправданог одсуства са рада судије (привременене спречености за рад, годишњег одмора и друго) и настављају да теку по повратку на рад.”

Образложење

Усвајањем Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова (Правилник) Високи савет судства се определио за формални приступ у вредновању и оцењивању рада судија и председника судова у циљу провере квалитета и квантитета рада, у циљу успостављања објективних критеријума за напредовање судија, као и у циљу одговорности судија. У изнетом смислу, Правилник је од изузетног значаја за каријеру сваког судије и председника суда појединачно јер представља основ за доношење других одлука од стране правосудно управне власти.

Поднетом иницијативом предлажемо да Високи савет судства размотри могуће допуне Правилника, како би се пренебрегли постојећи проблеми у примени овог прописа.

Током 2020. године услед епидемије вируса Ковид 19 било је проглашено ванредно стање на целој територији Републике Србије, да би по престанку ванредног стања поједине локалне самоуправе проглашавале ванредне ситуације на територији одређених општина или градова. У таквој ситуацији било је недоумица о начину рада правосудних органа, али и недоумица у погледу вредновања рада судија и председника судова. Како би се за убудуће отклонила питања у примени Правилника, предлажемо да се усвоји решење према коме се за време ратног и ванредног стања и за време ванредне ситуације не би вршило вредновање рада судија и председника судова. Како степен ризика од опасности и степен погођености рада суда у периоду ванредних околности може бити различит, било би потребно оставити Високом савету судства могућност да доношењем посебне одлуке одлучи другачије уколико процени да постоје оправдани разлози да се вредновање рада судија у таквим околностима ипак врши.

Предложена допуна члана 17 Правилника се односи на рокове у изради одлука које су дужни да поштују судије у свом ради, а што представља једно од два мерила квалитета, као критеријума за вредновање рада судија. У пракси се подаци за оцењивање овог мерила добијају коришћењем аутоматизованих података из компјутерског програма у коме се заводе статуси предмета, те се тако прикупљају стастистички подаци. Компјутерски системи нису прилагођени за рад на начин који би узимао у обзир дан на који пада истек рока за израду одлуке, што доводи до тога да су рокови прописани члановима 15 и 16 Правилника фактички скраћени. Примера ради, уколико истек рока из члана 15 тачка 2 пада у недељу 25. окотбра 2020. године, судија ће одлуку морати да изради најкасније у петак 23. октобра 2020. године, те ће се на тај начин остављени рок скратити. Исти проблем настаје уколико последњи дан рока пада на државни празник или у неки други дан када суд не ради, због чега је предложено да се изричито пропише да такви рокови истичу протеком првог наредног радног дана. Такође, сматрамо да рокови из члана 15 и 16 не треба да теку за време оправданог одсуства са рада судије (привременене спречености за рад, годишњег одмора и друго), те да треба прописати да се у тим случајевима рокови прекидају и да настављају да теку по повратку судије на рад.

Допуна Правилника на предложени начин отклонила би нејасноће и могуће неједанако поступање органа надлежних за вредновање рада, повећала правну сигурност и објективност вредновања. Такође, предложена решења су у складу и са Мишљењем број 17 (2014) о вредновању рада судија, квалитету правде и поштовању независности правосуђа Консултативног већа европских судија1, као и са Препорукама које је ОЕБС2 израдио у вези са Правилником.

У Беогрду 17. октобра 2020. године.

1https://vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/CCJE%20Misljenje%2017%20SRB%202014.pdf

2https://vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/Препоруке%20ОЕБС.pdf