Нови Правилник о избору судија. Поново се питања знају унапред

Правилник о првом избору судија (Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира (,,Службени гласник РС”, број 94/16)) стављен је ван снаге након што је Уставни суд по иницијативи Алумни клуба Правосудне академије (АКПА) покренуо поступак утврђивања његове незаконитости и донео привремену меру којом је онемогућио даље конкурсе до коначне одлуке суда. Међутим, не чекајући коначну одлуку суда, Високи савет судства донео је нови Правилник (Правилник о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира). Иако је реч о унапређеном тексту, поново је спорно објављивање питања са теста унапред на Интернет страници Високог савета судства.

Преносимо цео текст Правилника који ступа на снагу трећег фебруара 2018. године.

 

Na osnovu čl. 45. i 45a Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 i 47/17),

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 17. januara 2018. godine doneo je

Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 7/2018 od 26.1.2018. godine, a stupio je na snagu 3.2.2018.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se program i način polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, organi nadležni za organizaciju i sprovođenje ispita i ocenjivanje kandidata.

Član 2.

Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje sudijske funkcije.

Osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.

Merilo za ocenu stručnosti i osposobljenosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira je ocena ostvarena na ispitu.

Član 3.

Visoki savet sudstva (u daljem tekstu: Savet) obrazuje jednu ili više komisija za izbor kandidata za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju (u daljem tekstu: Komisija) koja sprovodi ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira.

Član 4.

Komisija određuje vreme i mesto održavanja ispita.

Od dana objavljivanja oglasa za izbor sudija do dana polaganja ispita mora da protekne najmanje 30 dana.

O vremenu i mestu održavanja ispita Komisija obaveštava kandidate najmanje deset dana pre dana održavanja ispita, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

Član 5.

Ispit se sastoji od pisanog testa i pisanog zadatka, koji se polažu istog dana.

Deo ispita na kome se ocenjuje stručnost kandidata za sudiju koji se prvi put bira sastoji se od pisanog testa.

Deo ispita na kome se ocenjuje osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira sastoji se od pisanog zadatka.

Član 6.

Pisani test sastavlja Komisija iz jedinstvene baze pitanja koja je objavljena na internet stranici Saveta.

Jedinstvena baza pitanja iz stava 1. ovog člana sadrži do 200 pitanja iz svake oblasti iz koje se polaže pisani test.

Pisani test sadrži 50 pitanja, i to za:

– osnovni sud: 20 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 25 pitanja iz oblasti građanskog prava i ept pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

– viši sud: 20 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 25 pitanja iz oblasti građanskog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

– apelacioni sud: 20 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 25 pitanja iz oblasti građanskog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

– Vrhovni kasacioni sud: 12 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 13 pitanja iz oblasti građanskog prava, 10 pitanja iz oblasti upravnog prava, 10 pitanja iz oblasti privrednog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

– Upravni sud: 45 pitanja iz oblasti upravnog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

– privredni i Privredni apelacioni sud: 45 pitanja iz oblasti privrednog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

– prekršajni sud i Prekršajni apelacioni sud: 45 pitanja iz oblasti prekršajnog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Član 7.

Pisani zadatak sastoji se od izrade izreke sudske odluke.

Sadržina pisanog zadatka određuje se prema vrsti i stepenu suda za koji kandidat konkuriše.

Kandidat koji konkuriše za neke od sudova opšte nadležnosti, dužan je da u prijavi navede da li će pisani zadatak raditi iz građanske ili krivične materije.

Član 8.

Pre početka ispita član Komisije ili lice zaposleno u Administrativnoj kancelariji Saveta koje Komisija ovlasti (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), proverava identitet kandidata koji je pristupio ispitu uvidom u identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom ulaska kandidata u prostoriju za polaganje ispita, kandidat dobija identifikacioni obrazac sa njegovim ličnim podacima. Obrazac je otvoren i posle provere kandidat lično zatvara obrazac.

Pre početka ispita kandidat dobija grafitnu olovku, gumicu i hemijsku olovku.

Ovlašćeno lice kandidatima predaje pisani test, koji se sastoji od 50 pitanja iz određene oblasti i prazan obrazac za izradu pisanog zadatka.

Po završetku pisanog testa kandidat predaje zajedno pisani test i zatvoren identifikacioni obrazac.

Član Komisije ili ovlašćeno lice spaja identifikacioni obrazac i pisani test, lepi šifru na perforirani deo identifikacionog obrasca, istu šifru lepi na obrazac i na pisani test. Član Komisije ili ovlašćeno lice odseca perforirani deo obrasca na kome se nalazi šifra i predaje kandidatu.

Po završetku pisanog zadatka, kandidat obrazac za izradu pisanog zadatka sa šifrom predaje članu Komisije ili ovlašćenom licu.

Član 9.

Pre polaganja ispita, član Komisije u prostoriji u kojoj se održava ispit pred kandidatima, metodom slučajnog uzorka, izvlači jedan od tri pisana zadatka, koji će biti pisani zadatak na ispitu.

Tekst pisanog zadatka, koji je određen na način propisan u stavu 1. ovog člana, uručuje se kandidatima pred početak izrade pisanog zadatka.

Pauza između pisanog testa i pisanog zadatka traje 30 minuta.

Član 10.

Polaganje pisanog testa vrši se zaokruživanjem samo jednog od više ponuđenih odgovora.

Računa se samo odgovor zaokružen hemijskom olovkom.

Računa se da kandidat nije odgovorio na pitanje ako je odgovor na testu zaokružen grafitnom olovkom, ako nijedan odgovor nije zaokružen hemijskom olovkom ili je više odgovora zaokruženo hemijskom olovkom.

Član 11.

Vreme za izradu pisanog testa je 120 minuta.

Na pisanom testu kandidat ne može da koristi stručnu literaturu.

Član 12.

Izrada izreke sudske odluke podrazumeva da kandidat na osnovu postavljenog pisanog zadatka koji dobija na ispitu na praznom obrascu rukom ispisuje sadržinu izreke sudske odluke.

Član 13.

Vreme izrade pisanog zadatka je 60 minuta.

Prilikom izrade pisanog zadatka kandidat može da koristi stručnu literaturu.

Član 14.

Kandidat je dužan da članu Komisije ili ovlašćenom licu preda pisani test odnosno pisani zadatak najkasnije istekom vremena za njegovu izradu.

U prostoriji u kojoj se održava ispit na vidnom mestu mora biti istaknut sat kojim se meri vreme trajanja ispita.

Kandidat je dužan da posle predaje pisanog testa odnosno pisanog zadatka napusti prostoriju u kojoj se održava ispit.

Za vreme pisanog testa odnosno pisanog zadatka kandidatima nije dozvoljena međusobna komunikacija, upotreba sredstava komunikacija ili elektronskih uređaja.

Članovi Komisije dužni su da budu u prostoriji u kojoj kandidati polažu ispit.

Ukoliko se kandidat ne pridržava navedenih pravila, član Komisije će udaljiti kandidata iz prostorije i o tome Komisija sastavlja pisanu zabelešku. Zabeleška sadrži podatke o kandidatu i vrstu povrede discipline. Ispit kandidata koji je udaljen neće se ocenjivati.

Član 15.

Savet može na zahtev lica sa posebnim potrebama odobriti dodatna pomagala licu koje to zahteva, ako je njihovo korišćenje neophodno da bi se kandidatu ravnopravno omogućilo učešće na ispitu (npr. prevod na Brajevo pismo ili upotreba znakova ili na drugi način).

Zahtev za korišćenje dodatnih pomagala mora biti dostavljen uz prijavu na oglas, uz priloženu verodostojnu medicinsku dokumentaciju.

Odluka o zahtevu dostavlja se kandidatu na adresu iz prijave na oglas.

Član 16.

Na pisanom testu kandidat može da ostvari najviše pedeset (50) bodova.

Komisija svaki tačan odgovor na pisanom testu boduje sa jednim (1) bodom, a svaki netačan odgovor ili pitanje na koje kandidat nije dao odgovor boduje sa nula (0) bodova.

Uspeh na pisanom testu izražava se ocenama od jedan (1) do pet (5).

Ocenjivanje na pisanom testu vrši se na sledeći način:

– od 45 do 50 bodova ocena 5
– od 39 do 44 bodova ocena 4
– od 33 do 38 boda ocena 3
– od 26 do 32 bodova ocena 2
– do 25 bodova ocena 1

Član 17.

Uspeh na pisanom zadatku se izražava ocenom od jedan (1) do pet (5).

Članovi Komisije zajednički pregledaju pisani zadatak i utvrđuju jedinstvenu ocenu.

Član 18.

Uspeh na ispitu se izražava ocenom od jedan (1) do pet (5), koja se dobija tako što se zbir ocene sa pisanog testa i ocene sa pisanog zadatka, podeli sa dva, s tim što se zaokruživanje vrši na višu ocenu.

Član 19.

Komisija utvrđuje listu kandidata za svaki sud prema postignutom uspehu na ispitu (prvo se upisuju kandidati sa najvišom ocenom, a kao poslednji kandidati sa najnižom ocenom).

Ukoliko dva ili više kandidata imaju istu ocenu, njihova imena se upisuju po azbučnom redu prezimena kandidata.

Lista kandidata iz st. 1. i 2. ovog člana objavljuje se na internet stranici Saveta, sa označavanjem datuma i vremena objavljivanja, na obrascu koji je sastavni deo pravilnika.

Član 20.

Kandidat koji je polagao ispit, u roku od tri dana od objavljivanja liste iz člana 19. ovog Pravilnika, ima pravo uvida u svoj ispitni materijal, u prisustvu člana Komisije.

Tehničke greške nastale u bodovanju i računanju Komisija može ispraviti u roku od pet dana od objavljivanja liste iz člana 19. ovog pravilnika.

Ispravka iz stava 2. ovog člana objavljuje se na internet stranici Saveta.

Član 21.

Kompletan materijal sa ispita Komisija dostavlja Savetu.

Član 22.

Ocena sa ispita za određenu vrstu i stepen suda važi neograničeno.

Savet vodi evidenciju o kandidatima koji su položili ispit, prema vrsti i stepenu suda.

Kandidat ima pravo da ponovo polaže ispit za određenu vrstu i stepen suda, s tim što se u tom slučaju kandidatu uzima u obzir ocena ostvarena na poslednjem ispitu.

Član 23.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira (,,Službeni glasnik RS”, broj 94/16), kao i ocena koju je kandidat dobio na pisanom testu – pitanja, sprovedenom njegovom primenom.

Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-2/2018-01

U Beogradu, 17. januara 2018. godine

Predsednik Visokog saveta sudstva,

Dragomir Milojević, s.r.

LISTA KANDIDATA SA OCENOM SA ISPITA

Red. br. Prezime i ime Ocena sa ispita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Datum_______________________

ČLANOVI KOMISIJE :

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

S