Почетна обука правосудне академије


ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА СУДИЈЕ И ЗАМЕНИКЕ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ

Почетна обука Правосудне академије одвија се по програму почетне обуке на који су сагласност дали Високи савет судства и Државно веће тужилаца и траје 30 месеци.

Програм почетне обуке заснована је на следећим областима: 1. парнични поступак,2. ванпарнична и извршна материја, 3. кривично право, 4. прекршајна материја – материјално право, 5. прекршајна материја процесно право, 6. професионална знања и вештине, право ЕУ, међународни стандарди. У оквиру сваке области, програмом почетне обуке, детаљно је предвиђен временски оквир као и институти који ће бити предмет обуке која се спроводи уз надзор и рад са менторима ( судијама Основног и Вишег суда, Прекршајног суда и заменицима јавних тужилаца са дугогодишњим искуством и завршеном обуком за менторе полазника почетне обуке) који оцењује рад корисника по наведеним областима. Оцена ментора састоји се од просечне оцене коју чине четири оцене, а којима се оцењује: 1. познавање предметне материје, 2. Аналитичност у раду, 3. Познавање процедуре, 4. Самосталност у раду и способност доношења одлука. Дакле, корисник почетне обуке оцењује се од стране ментора после сваке савладане области. Конкретан рад корисника током почетне обуке одвија се кроз интерактиван рад корисника и ментора, тзв. „суђење у сенци“, дискусију са ментором у решавању компликованих стручних дилема. Такође, обавеза корисника почетне обуке поразумева и  писање нацрта пресуда/оптужних аката, ванпроцесних решања и решавања поште.

Поред тога корисници почетне обуке су у обавези да похађају семинаре и радионице које организује Правосудна академија у сарадњи како са домаћим институцијама ( Повереником за равноправност полова, Правним факултетима, Канцеларијом за европске интеграције, невладиним организацијама…) тако и са међународним ( USAID, U.S. Department of Justice, OEBS, EU, Council of Europe, The AIRE Centre, EIPA, амбасадама у Републици Србији…). Велики број семинара и радионица посвећен је областима у којима Република Србија није постигла одговарајуће
стандарде и за које правосудна професија генерално недовољно обучена, а то су: дискриминација, родна равноправност, мањинска права, заштита малолетника (малолетничко право), ауторско право, право ЕУ, као и области примене Европске конвенције о људскм правима и праксе Европског суда за људска права и Суда ЕУ. Такође у оквиру почетне обуке корисници имају радну посету Европском суду за људска права у Стразбуру и Европском суду у Луксембургу, на којима се како уз теоријску обуку, тако и уз практичан рад са експертима обучавају из области за које су наведени судови надлежни.

Након завршене почетне обуке, интенција законодавца јесте да се свршени полазници бирају на правосудне функције, међутим, Високи савет судства и Државно веће тужилаца, иако су одобрили Програм почетне обуке, радије на судијска и тужилачка места бирају лица без завршене било какве обуке. О томе можете читати овде.