Пријемни испит

Сваке године Високи савет судства и Државно веће тужилаца одређују број кандидата које Правосудна академија треба да обучи за судијску/тужилачку функцију кроз програм почетне обуке.

Конкурс за пријемни испит за полазника почетне обуке Правосудне академије објављује се у службеног гласнику и једним високотиражним новинама, као и на интернет страници Правосудне академије. Пријемни испит састоји се од писменог дела, усменог дела и теста личности.

Писмени тест спроводи под шифрама кандидата који су приступили на исти, а питања на тесту су из области кривичног права ( процесног и материјалног), грађанског права, прекршајног права, из области поступања јавног тужиоца и опште друштвене и правне културе. Овирне области из којих произлазе појединачна питања објављене су на интернет страници Правосудне академије. Питања се формирају према тежини из базе података и сервер их сврстава у пет комбинација од којих се на дан теста из бубња извлачи број комбинације (1-5). Кандидати на писменом делу користе само графитну и хемијску оловку коју добијају од овлашћених лица у самој сали где се полаже испит. Овлашћења лица надгледају сам ток испит како би се избегла било каква недозвољена понашања кандидата. Након предаје теста, сваки кандидат добија своју шифру. По прегледању теста од стране овлашћених лица на самом месту на којем се испит полагао објављују се резултати рнгирани по шифрама. Кандидати имају право увида у свој тест, као и право да изјаве приговор о којима одлучује испитна комисија. Након одлучивања по приговорима на сајту Академије објављује се коначна ранг листа кандитата према успеху на писменом делу теста, оцене које кандидати могу добити су од 1-10. Ранг листа се објављује по шифрама које су кандидати добили приликом предаје теста.

Тест личности – психолошко тестирање кандидата гарантује да ће за правосудну функцију моћу да се изаберу само кадидати чији ментални склоп може да одговори свим изазовима функције за коју ће бити бирани. Тест линости се не оцењује оценама већ констатацијом да је кандидат прошао/није прошао тест личности. Психолошко тестирање се до сада приликом предлагања и избора кандидата уопште није спроводило у правосуђу Републике Србије.

Усмени тест који кадидати полажу састоји се из случајева, сличним примерима из праксе. Кандидати се претходно распоређују по групама, односно према данима и временским оквирима (нпр. петак од 9.30 до 10.30). Кандидати упућују у посебну просторију, где у присуству овлашћених лица из два бубња извлаче: 1. редни број задатка, 2. редослед по којем ће полагати испит (ко ће  полагати први, други,трећи…). Кандидати пошто су добили задатак имају 30 минута да се за исти припреме, при чему имају могућност коришћења закона, коментара, уџбеника…а свака комуникација између кандидата је забрањена. Кандидат испит полаже пред комисијом која је састављена од пет чланова (три судије и два тужиоца). Од троје судија један је судија ВКС-а, а два Апелационог суда, од двоје тужилаца један је заменик у Републичком јавном тужилаштву, а други у Апелационом јавном тужилаштву. Сваки члан испитне комисија на записник појединачно оцењује са оценама од 1-10 сваког кандидата и то посебно следеће сегменте његовог одговора: 1. начин излагања, 2. правну аргументацију, 3. квалитет закључка, 4. општу оцену теста оспособљености. Збир оцена сваког сегмента чине коначну оцену усменог дела испита. Оно што је најбитније, а што обезбеђује потпуну транспарентност овог дела испита је што се усмени део сваког кандидата снима и што је у посебној просторији  (која се налази изван просторије у којој се испит полаже) омогућен ТВ пренос усменог дела испита, а којој могу да приступе сва заинтересована лица. Усмени испит свих кандидата како оних који су уписали почетну обуку, тако и оних који нису уписали почетну обуку је снимљен и у сваком тренутку могуће извршити увид у исти.

Прелиминарна листа кандидата објављује се на интернет страници Правосудне академије, а на основу просечне оцене коју чине оцена са писменог дела испита и коначна оцена усменог дела испита. На исту је дозвољен приговор испитној комији, а по одлуци о појединачним приговорима објављује се коначна ранг листа кандидата.